AV en Klachtregeling


Algemene voorwaarden van advocatenkantoor Advocaat Vitanov


Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het advocatenkantoor van Advocaat Vitanov: de eenmanszaak van mr. V. A. Vitanov  gevestigd te Den Haag, geregistreerd in de KvK onder nummer 50833375.
 2. Cliënt: de contractspartij van Advocaat Vitanov.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt (de  opdrachtgever) en Advocaat Vitanov (de opdrachtnemer).
 4. Honorarium: de financiële vergoeding  welke Advocaat Vitanov voor de uitvoering van de overeenkomst met Cliënt is overeengekomen, een en ander exclusief  BTW en eventuele verschotten.
 5. Verschotten: de kosten die door Advocaat Vitanov worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals  doch niet  uitsluitend deurwaarderskosten, leges,  reiskosten en griffierechten.


Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Advocaat Vitanov en de cliënt, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt.


  Overeenkomst

  1. Wanneer een cliënt aan Advocaat Vitanov een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en Advocaat Vitanov tot stand nadat Advocaat Vitanov deze heeft aanvaard. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocaat Vitanov.
  1. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.  Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  2. De Cliënt  staat ervoor in dat Advocaat Vitanov de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking krijgt.
  3. Advocaat Vitanov voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.
  4. De cliënt is tevens ervan op de hoogte dat Advocaat Vitanov de door Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren en aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
  5. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in doch een inspanningsverbintenis; Advocaat Vitanov  kan dus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
  6. Advocaat Vitanov is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen voor rekening en risico van de Cliënt. Advocaat Vitanov niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de opdrachten van deze ingeschakelde derden.
  7. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient de Cliënt een afschrift van een geldig legitimatiebewijs af te geven.


  Honorarium

   1. Advocaat Vitanov brengt aan de Cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met eventuele verschotten en de verschuldigde BTW.
   2. Als honorarium hanteert Advocaat Vitanov een uurtarief excl. BTW. Advocaat Vitanov behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het algemene prijspeil redelijk percentage.
   3. Door Advocaat Vitanov zullen verrichte werkzaamheden maandelijks in rekening worden gebracht. Bij aanvang van de werkzaamheden is Advocaat Vitanov gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke geldende rente, verschuldigd.
   4. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Advocaat Vitanov het recht, zonder nadere aankondiging zijn werkzaamheden voor de Cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaam-heden laat onverlet dat de Cliënt gehouden is tot betaling over te gaan van de nog op dat moment openstaande facturen, alsmede  nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en verschuldigde  verschotten. Advocaat Vitanov aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de Cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van zijn werkzaamheden.
   5. Indien Advocaat Vitanov genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens de Client die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met deze invordering voor rekening van de Cliënt.


   Gefinancierde rechtsbijstand

    1. Met de Cliënt is besproken of deze in aanmerking komt gefinancierde rechtsbijstand. Cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien Advocaat Vitanov namens Cliënt een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de Cliënt – en eventueel ook diens partner – kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingen. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
    2. De Cliënt verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Advocaat Vitanov aan de Cliënt in rekening wordt gebracht. Advocaat Vitanov is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.
    3. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging tussentijds dan wel achteraf wordt ingetrokken, is de Cliënt gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.


    Aansprakelijkheid

     1. Iedere aansprakelijkheid van Advocaat Vitanov voor schade jegens de Cliënt en derden is beperkt tot het bedrag waarop het in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocaat Vitanov gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
     2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Advocaat Vitanov of bij hem werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de cliënt betaalde honorarium, e.e.a. met een maximum van € 25.000,--.
     3. Advocaat Vitanov is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de  door hem ingeschakelde derden.


     Archivering en bewaartermijn

     1. Dossiers zullen gedurende zeven jaar  worden bewaard. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Advocaat Vitanov voor het laatst inhoudelijke werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
     2. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de Cliënt verstrekt. Advocaat Vitanov zal de kosten van toezending van deze stukken in rekening brengen bij de Cliënt.
     3. Voor de uitvoering van de door de Cliënt verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, e.e.a. in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Advocaat Vitanov zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.


     Klachten

     Als de Cliënt een klacht heeft over  de werkzaamheden  uitgevoerd door Advocaat Vitanov  of over  zijn declaratie, dan dient de Cliënt deze klacht schriftelijk voor te leggen aan Advocaat Vitanov.  De klacht zal vervolgens worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling van Advocaat Vitanov. Deze klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en bevat een beschrijving van de klachtenprocedure.


     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

     1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocaat Vitanov en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
     2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, onverlet de mogelijkheid van de Cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen Advocaat Vitanov te ageren.


     Kantoorklachtenregeling Advocaat Vitanov

      

     Artikel 1 begripsbepalingen

     In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

     - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

     - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

     - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

      

     Artikel 2 toepassingsbereik

     1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocaat Vitanov en de cliënt.
     2. Advocaat mr. Vitanov draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

      

     Artikel 3 doelstellingen

     Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

     1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
     2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
     3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
     4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
     5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

      

     Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

     1. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
     2. Advocaat Vitanov heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. Dat is de heer mr. R. Noorlander van het advocatenkantoor Noorlander Advocatuur.
     3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Rechtbank Den Haag.

      

     Artikel 5 interne klachtprocedure

     1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar advocaat mr. Vitanov, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
     2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
     3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
     4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
     5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
     6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

      

     Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

     1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
     2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

      

     Artikel 7 verantwoordelijkheden

     1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
     2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
     3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
     4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

      

     Artikel 8 klachtregistratie

     1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
     2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     vitanov@gmx.com