Privacystatement


PRIVACYSTATEMENT

 

Advocaat Vitanov

 

Wij hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Toepassing

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoorpand;
 • bezoekers van onze website;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 • een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 • door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand zijn vastgelegd. Aan de buitenzijde worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor.
 • de advocaat heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke sociaal media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

 

De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites.

 

Doeleinden verwerking

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

Rechtsgrond

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 • een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.

 

Verwerkers

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens onze instructies persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden

 

Uitsluitend als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is delen wij persoonsgegevens met derden. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Wij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

Doorgifte buiten de EER

 

In beginsel geven wij geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen wij er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Bewaren van gegevens

 

Ons kantoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Iedere advocaat hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • papieren werkdossier: 5 jaar na afronding van de zaak;
 • digitaal zaakdossier: 5 jaar na afronding van de zaak;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

Wijzigingen privacy statement

 

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Het is verstandig deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

 

Een betrokkene heeft het recht advocaat Vitanov te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met advocaat Vitanov.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met advocaat Vitanov door een e-mailbericht te sturen naar vitanov@gmx.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

vitanov@gmx.com